<<<strona główna

KLUB SENIORA

Klub Seniora został zainicjowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Mirczu i przy jej wsparciu działa od 14 marca 2012 roku. Priorytetem działalności Klubu jest szeroko pojęta aktywizacja seniorów, osób nieaktywnych zawodowo czy samotnych. To sami członkowie decydują jakie inicjatywy będą wspólnie podejmować. Wszystko dlatego, że Klub Seniora jest grupą samopomocową, której funkcjonowanie określa poniższy Regulamin.

REGULAMIN KLUBU SENIORA
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu

1.     Klub Seniora realizuje zadania własne i statutowe GOK w zakresie organizacji czasu wolnego seniorów, upowszechniania kultury, oświaty oraz integracji społecznej w odniesieniu  do społeczności lokalnej.

2.     Klub nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu,
w jego lokalu przy ul. Kryłowskiej 45.

3.     Członkiem Klubu może zostać mieszkaniec Gminy Mircze i okolic, który zadeklaruje chęć członkostwa
w Klubie i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

4.     Członkowie Klubu opłacają miesięczne składki członkowskie, których wysokość sami ustalają.

5.     Środki finansowania działalności Klubu:
- środki zewnętrzne,
- składki członkowskie,
- sponsorzy,
- dobrowolne wpłaty,
- inne źródła.

6.     Organem nadzorującym działalność Klubu Seniora jest Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu.

7.     Osobą prowadzącą Klub jest koordynator wskazany przez GOK– Adrian Działa - informatyk mł. bibliotekarz GBP w Mirczu.

8. Członkowie Klubu wybierają spośród siebie 3-osobowy Samorząd, współpracujący bezpośrednio
z koordynatorem, reprezentującym przed GOK Mircze interesy ogółu, zgłaszając propozycje programowe oraz wszelkie uwagi dotyczące działalności Klubu.

9. Samorząd jest wybierany w głosowaniu jawnym na roczną kadencję. W jego skład wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik.

10. Dni i godziny zajęć ustalane są przez członków Klubu w porozumieniu z koordynatorem. Miesięczne plany zajęć wywieszane są w budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz na jego stronie internetowej.

11. Wszystkie propozycje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące działalności Klubu należy kierować do koordynatora Klubu, a w sprawach spornych do Dyrektora GOK Mircze.

12. Klub Seniora dokumentuje swoją działalność w formie pamiątkowej kroniki oraz przy współpracy
z koordynatorem na stronie internetowej GOK Mircze.

13. Każdy członek Klubu ma obowiązek przestrzegania regulaminu Klubu i powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, szanować mienie GOK oraz kierować się życzliwością i chęcią pomocy innym uczestnikom zajęć.

14. Definicję pojęcia „senior” członkowie Klubu pozostawiają w sferze własnej interpretacji uważając, iż ten zaszczytny tytuł wskazuje nie tyle na wiek, co przede wszystkim na bogaty bagaż doświadczeń życiowych, styl życia i sposób spędzania wolnego czasu, charakterystyczny dla pewnego etapu życia człowieka.